•  

    34282 013

  •  

    info{at}razanpardazesh.com

پخش مویرگی

شـبـكـه هـاي تـوزيـع و پخش مـويـرگــي :


ارتباط با فروشندگان، شعب و نمايندگي‌هاي فروش و آگاهي از وضعيت مشتريان براي واحدهاي توليدي كه داراي مراكز پخش و توزيع متعدد هستند، ضروري و لازم است. مديريت و سامان‌دهي سازمان توزيع و پخش در هر مجموعه‌ي توليدي در صورت به كار گيري سيستم‌هاي مكانيزه‌اي كه به صورت سريع و خودكار گزارش‌ها و اطلاعات مورد نياز را از وضعيت شعب و نمايندگي‌ها، فروشندگان، مشتريان و كالاهاي آماده فروش در اختيار مديران قرار دهد، مي‌تواند بسيار كارساز و برطرف كننده‌ي مشكلات موجود باشد.
تصميم درباره کانال توزيع و فروش کالا، از جمله مهمترين تصميماتي است که فرا روي مديران قرار دارد. تصميم درباره توزيع کالا بر ساير تصميمات بازاريابي تاثير مستقيم مي گذارد. نبض يک شرکت در دست شبکه توزيع و فروش آن است، اما با همه اين شرايط اغلب شرکتها به کانال‌هاي توزيع کالاهاي خود توجه کافي ندارند و اين امر گاه عواقب زيانباري براي آنان به دنبال دارد و در مقابل، بسياري از شرکتهاي با استفاده از سيستم هاي توزيع خلاق، به مزيت رقابتي دست يافته اند. اين نوشتار سعي دارد كه براساس تجربيات نويسنده، انواع كانال‌هاي توزيع در ايران و مزايا و معايب هريك را بيان كند.
در گذشته مجتمعهاي مختلف توليدي که حجم وسيعي از کالاهاي با برند معتبر اين کشور را توليد مي کنند، با آگاهي از اهميت فوق العاده استراتژي توزيع و به مقصد رساني کالا و ايجاد دسترسي آسان به کالا براي مشتري و کنترل شيوه توزيع و بازار محصول و بسياري از موارد ديگر، مجموعه اي از شرکتهاي توزيع تخصصي خود را راه‌اندازي كردند که اين مجموعه ها در حال حاضر از شرکتهاي قوي و معتبر پخش در کشور محسوب مي شوند. نکته حائز اهميت اين است که به طور معمول مجتمعهاي توليدي و شرکتهاي توليدي بزرگ که داراي شبکه هاي توزيع مستقل هستند، معمولاً از برندهاي معتبرتر و حضور فعالتري در بازار برخوردارند و سودهاي کلاني از محل فروش محصولات براي کارخانه هاي خود ايجاد مي كنند. در حالي که شرکتهايي که با شبکه هاي توزيع ديگر فعاليت دارند، از اين مزيت ها برخوردار نيستند و يا کم بهره اند و هزينه هاي سرسام آوري را براي توزيع محصولات و تقويت جايگاه برند خود در بازار مي پردازند.


ویـژگیهای کـلـی سیـسـتم پخش مویرگی پارسه


•           تعريف سياست‌هاي بازرگاني متنوع
•           يكپارچگي بخش‌هاي مختلف توزيع و فروش
•           دسترسي لحظه‌اي به اطلاعات مراكز توزيع
•           ارتباط مناسب با ساير سيستم‌هاي حسابداري
 
باتوجه به ويژگي هاي خاص و منحصربفرد نرم افزار فروش و توزيع مويرگي پارسه ، عمليات پخش در زير سيستم هاي متفاوت و با وظايف مستقل از هم طراحي شده اند. نسخه دفتر مركزي و مراكز فروش از هم مجزا مي باشند و سيستم يكپارچه فروش بايد در دفتر مركزي و مراكز فروش بصورت مستقل راه اندازي گردد.
 اطـلاعــات پــايــه
•   تعريف كالاها در بسته بندی های مختلف و تودرتو
•   تعيين سياست هاي مختلف قيمت گذاري كالاها برای مغازه دار و مصرف كننده هاي متفاوت
•   تعيين سياست هاي متنوع تخفيفات و جوائز و اضافات براساس پارامترهاي متنوع
•   تعريف تخفیفات ویژه براي يك دوره زماني خاص براي تشويق و ترغيب مشتريان به خريد
•   تعريف عوامل توزيع فروش مراكز توزيع نظير: فروشندگان، رانندگان، موزعين، كارگران پخش ، شهرستان ، منطقه ، مسیر و ...
•   معرفی انبارهای مراكز توزيع
•    تعريف كاربران
•    تعيين سطوح دسترسی  برای كاربران
 
گــزارشــات اطـلاعــات پــايــه


•          گزارش ليست قيمت كالاها
•          گزارش تخفيفات و جوائز
•          گزارش ليست كالاها
•          گزارش ليست مراكز توزيع
•          گزارش پرسنل وسمتها
•          گزارش فعاليت مشتريان
•      صدور اعلاميه قيمت كالا
سـيسـتـم حـسـابداري ريـالي انـبـار
o         ثبت قيمت خريد كالاها
o         قيمت گذاري اسناد صادره براساس روشهاي FIFO و ميانگين موزون
o         انتقال اسناد به سيستم حسابداري مالي
o         ...
 
 
گـزارشات حـسـابـداری انـبـار(ريالی)


•          گزارش كاردكس حسابداری انبار
•          گزارش ليست كنترل اسناد
•           گزارش موجودی
•          گزارش تفضيلی اسناد
•          . . .
 
سـيـستـم حـسـابـداري خــريد


o         ثبت فاكتور هاي خريد از تامين كنندگان
o         تطبيق رسيد انبار محصول و فاكتورهاي خريد
o         ...
 
گـزارشـات حـسـابــداری خــريد(ريالی)
•          گزارش خلاصه خريد مراكز توزيع
•          گزارش ليست فاكتورهاي خريد
•          گزارش تطبيق فاكتور خريد و رسيد انبار
•          ...
گــزارشــات مـديريتي، نمـوداري و مـقـايـسـه اي :
•           فروش به تفكيك مراكز فروش
•           خلاصه فروش به تفكيك توليدكننده، تامين كننده
•           فروش و برگشت از فروش به تفكيك مراكز فروش  و كالا
•           كنترل گردش موجودي مراكز فروش
•           مقايسه فروش دوره‌اي مراكز فروش
•           گزارش برنامه‌ريزي و كنترل فروش

 

زيـر سـيـسـتـمـهـای عـمـلـيـاتـی مـربـوط به مـراكز تــوزيـع


سيـستـم فــروش :


•          منطقه و مسير
         تعريف منطقه و مسير ويزيت، وصول، توزيع
•          تعريف مشتريان با اطلاعات کامل
•          ثبت درخواست های مشتريان، امكان ثبت كالا در بسته بندی های مختلف
•          سهميه بندي كالا براي فروشندگان و مشتريان بصورت مجزا
•          صدور فاكتور يا حواله فروش از روی درخواستها بسته به مشخصات مشتری
o         محاسبه نرخ كالا براساس قوانين تعيين شده در ستاد مركزي
o         محاسبه قوانين تخفيفات و  جوائز و اضافات بر اساس سياست‌هاي دفتر مركزي
o         كنترل اعتبار  بدهكاری و اسنادی مشتری و نيز ساير عوامل كنترلی
o         تصميم گيری اتوماتيك در مورد صدور حواله فروش يا صدور مستقيم فاكتور
•          چاپ دسته ای فاكتورهای صادره در كليه مسيرها
•          صدور اتوماتيك خروجی
•          امكان صدور برگشت فاكتور با ثبت علت برگشت، نوع برگشت، نوع كالای برگشتي
•          امكان بستن عمليات روزانه فروش
•          ...


 گـزارشـات سـيـسـتم فــروش :


•          گزارش فهرست مشتريان
•          آمار تفضيلی عملكرد فروشندگان
•          گزارش فروش فروشندگان به تفكيك كالا
•          گزارش فروش ريالي/تعدادی به تفكيك كالا
•          گزارش خلاصه و تفضيلی و تحلیلی فروش و برگشت از فروش
•          گزارش  کالا و مشتريان
•          گزارش خلاصه فروش روز مراكز فروش
•          گزارش فروش به تفكيك گروههای اصلی و فرعي كالا
•          گزارش فروش به تفكيك استانها و شهرها
•          گزارش عملكرد مامور توزيع
•          گزارش فروش فروشندگان و  سرپرست فروشندگان به تفكيك كالا
•          . . .

 گزارشـات تـجـمـیـعي فــروش :
•          گزارش فروش دارايي
•          گزارش فروش به تفكيك حوزه ها
•          گزارش فروش به تفكيك توليدكننده و گروه كالا
•          گزارش تجمعي فروش و برگشت از فروش حوزه ها ( مراکز فروش)
•          گزارش خلاصه گردش انبار هر مركز توزيع
•          ....
سـيـسـتم مـديريـت تـوزيـع :


•          منطقه بندی و مسير بندی جهت ويزيت، توزيع و وصول به طور جداگانه
•          معرفی عوامل توزيع شامل راننده، مامور توزيع، کارگر پخش و ...
•          تعريف وسايل توزيع به همراه حداقل و حداکثر ظرفيت حجمی و وزنی
•          تعيين حجم و وزن کالا در بسته بنديهای مختلف
•          تهيه کاربرگ توزيع برای فاکتورهای ثبت شده با کنترل حجم و وزن وسيله توزيع
•          امکان رزرو موجودی فاکتورهای توزيع نشده و ارسال مجدد اين فاکتورها جهت توزيع
•          ...
سـيـسـتم انـبـار تـعـدادي :


•          تعريف كالاهای موجود در انبار
•          به روز رسانی سهميه فروشندگان در زمان ورود و خروجی از انبار
•          صدور اتوماتيك حواله فروش و حواله برگشت از فروش
 
گـزارشـات سـيـسـتـم انـبـار تـعـدادي :


•          گزارش  كليه اسناد
•          گزارش كاردكس
•          گزارش موجودی كالاها
•          گزارش اسناد انبار به تفكيك كالا
•          خلاصه گردش انبار
•          گزارش كسري و اضافي انبار
•          . . .

 حـسـابــداری مـشـتـريــان :


•          ارتباط همزمان سيستم حسابداري مشتريان با سيستم فروش
o         بروز رساني مانده حساب مشتري و سقف اعتبار
o         كنترل اعتبار مشتري در زمان انجام تراكنش
o         نمايش  لحظه اي مانده هر فاكتور و مشتري
o          نمايش مانده‌ي چك
•          صدور تسويه فاكتورها با نوع پرداختهايی نظير: نقد، چك عادی، چك مسافرتی، تخفيف، اعلاميه بدهكار و بستانكار
•          ثبت چك و پيگيری چكها در بانك
•          امكان پيگيري وضعيت تسويه فاكتورها بر مبناي ويزيتور يا مشتري
•          پيگيري چك ها بصورت دسته اي يا انفرادي
•          بستن عمليات سال مالي، انتقال مانده مشتريان و اسناد در جريان به سال مالي جديد


گـزارشـات حـسـابـداری مـشـتـريـان :


•          گزارش وصول از مشتريان
•          گزارش ليست فاكتورهای پاس شده و پاس نشده
•          گزارش رسيد مشتريان
•          گزارش اسناد وصولی نزد صندوق و بانك
•          گزارش وضعيت چكهای فاكتورها
•          گزارش كاردكس ريالی مشتريان
•          خلاصه وصول از مشتريان

ســایــر گــزارشــات و امـکـانات سـیـسـتـم :
•    ثبت پيش سفارش‌ها و سفارش‌ها در سيستم
•    صدور سفارش و فاكتور براساس پيش سفارش تاييد شده
•    صدور پيش فاكتور با تعيين مدت زمان اعتبار آن
•    صدور فاكتور بر اساس پيش فاكتور (ورژن‌گذاري پيش فاكتور)
•    صدور حواله فروش بر اساس سفارش
•    صدور فاكتور براساس حواله و پيش فاكتور
•    صدور فاكتور فروش
•    تعريف خدمات و استفاده از سيستم براي فروش خدمات
•    تعريف و تعيين اعمال يا عدم اعمال توالي تاريخ صدور در اسناد و صدور يا عدم صدور فاكتور براي مشتريان با بدهي بيش از حد مجاز
•    تعيين درصد پورسانت براي هر ويزيتور براساس مشتري و كالا
•    تعريف سيستم پخش مويرگي و طبقه‌بندي پخش در سطوح كشوري، منطقه‌اي، استاني، شهري و مسيري
•    ارتباط دو سويه و اتوماتيك با سيستم انبار
•    امكان تعريف نامحدود مراكز پخش در سيستم و تفكيك مسايل ريالي و تعدادي هر کدام
•    تهيه گزارش‌هاي مربوط به فروش ويزيتورها و پورسانت آن‌ها
•    امكان گزارش‌گيري از ثبت‌كنندگان فاكتور فروش
•      امکان اتصال به دستور تحویل و صادره انبار
•    امکان طبقه بندی نا محدود مشتریان و کالا ها
•    امکان پیگیری کامل توزیع محصولات در سطح استان ، سطح شهرستان ، سطح عاملین توزیع کننده ، سطح مشتریان محصول
•    امکان گزارش گیری ها پیشرفته ، گزراش سازی، گزارشات نموداری و ساخت خلاصه گزارش اتصال به نرم افزار های آفیس و سایر نرم افزار ها
•    انبارگرداني